Tom Pace, Ph.D., Director of First-Year Writing

Maria Soriano, Writing Center director


Writing Instructors, Fall 2013:

Gail Arnoff: EN 103-51; EN 103-52

Todd Bruce:  EN 111-74; EN 111-75

Yvonne Bruce: EN 111-64; EN 111-67

Daniel Caine:  EN 111-73

Steve Canfield: EN 111-57; EN 112-51

Collette Epple: EN 114-52

Joanne Friedman: EN 114-53

Katie Horowitz: EN 111-61

Kara Krawiec: EN 111-68

Noah Lamprecht: EN 111-51; EN 111-56

Christian McENtee-McDonald: EN 111-59; EN 111-62

Ray McNiece: EN 111-1

Donald Modica:  EN 111-76; EN 112-53

Kevin Risner:  EN 103-53; EN 112-52

Maria Soriano: EN 111-65

Maria S. Stewart: EN 111-69; EN 111-70

Samantha Syracuse:  EN 103-54

Eileen Turoff: EN 111-52; EN 111-55

Robert Utrup: EN 111-58; EN 111-60

Paige Webb: EN 111-71; EN 111-72

Nancy Weingart: EN 111-53; EN 111-54

Karen Wilson: EN 111-63; EN 111-66